Den elektroniska järnridån – från insidan.

1974mindcontrol

Vi finns i ett hologram som är uppbyggt av magnetfält av varierande densitet. Det gamla vetenskapsparadigmet är ofullständigt och ägnar sej åt reduktionistiska dogmer som begränsar sambandet mellan våra kognitiva förmågor och materia. Som Max Planck på 1930-talet yttrade inför ett möte med Viktor Schauberger och Adolf Hitler: ”det saknas samband mellan vetenskap och natur.”

Den ende i sällskapet med ärliga avsikter var Schauberger, de två andra hade var sin agenda att följa som pådyvlats dem av beslutsfattare.

Att sitta och räkna på en statisk natur som man gör idag med konstanter och anpassad matematik är så långt från verkligheten man kan komma, allt fungerar i relation relativt den närmaste omgivningen och förändras efter den. Vårt elektriska universum som bekräftas av oberoende forskare finns idag med underlag i en väl underbyggd faktabank.

Den artificiella konstruerade verkligheten utnyttjas idag av maktapparaten politiskt för att få befolkningar till underkastelse. Påverkan sker i första hand via massmedia visuellt och via kommunikation med elektronik genom smarta telefoner och sociala media.

En mindre känd och hemlighållen teknik används via de smarta elmätarna som alla abonnenter från elbolagen utrustats med de senaste åren. Säkerhetstjänster i hela världen har de senaste decennierna forskat i vilka möjligheter det finns att kontrollera och påverka mänsklig tankeverksamhet. Det mest kända systemet är Mkultra som använts av CIA sedan 1950-talet. (Mk=mind key). Mkultra är i sin grundkonstruktion en metod att med påverkan via magnetfält kombinerat med psykologiska incitament och droger framkalla önskade sinnestillstånd.

Vad som hänt nu är att principen bakom Mkultra används i masskontroll av hela befolkningar i utvecklade länder genom att man sänder påverkanssignaler genom växelströmssystemen hos konsumenter. Signalen från en ISP går via elmätaren och är som oftast synkroniserad till de smarttelefoner som finns i närheten. Den är väldigt svag och påverkar på så lång sikt att de som drabbas aldrig ska kunna härleda den till sitt eget elsystem. Signalen följer elnätet i hemmet och finns alltså i alla utrymmen dit nätet är kopplat. En elektrisk ledare kan distribuera flera signaler parallellt. Genom att folk lämnat ut så mycket personliga uppgifter genom sociala media under årens lopp kan signaler formas efter ett personligt mönster, man kan alltså läsa in kognitiva mönster hos dem som finns i närheten av elmätaren. Direkt datasamling har skett sedan före 2007 i databaser som i väst finns hos Google, Facebook och andra sociala media. Stormakters dataföretag i öst har givetvis sina motsvarande system som i sinom tid skulle komma att bilda ett världsomspännande nät.

Det går till på följande sätt. Ett önskat mönster initieras via massmedia, fortplantas via sociala media där det förstärks för att sedan säkras i medvetandet hos folk via dissonans-signalen i smartmätarna. Det är nämligen detta det går ut på, en dissonant signal skapar osäkerhet inför beslut hos enskilda så att en toppstyrd lydnadskultur kan uppstå. På natten kan man exempelvis påverka den lågfrekventa djupsömnen som då störs ut. Under djupsömnen löser hjärnan problem som man inte haft tid med att reglera under den vakna tiden, fungerar inte detta så skjuter man bara problemen framför sej. Vid ett sådant sinnestillstånd har makten de perfekta orderföljarna i lämmeltåget mot förintelsen. Makthavare har känt till sådant här under lång tid, därför har det också funnits en stor marknad för energibolag där man ofta betalt överpriser för kommande politiska påverkansmöjligheter. Svenska Vattenfall är ett typexempel med Nuonaffären för ett antal år sedan.

På den politiska nivå där man tagit dessa beslut om påverkan finns idag grupper som vill avveckla detta diktatoriska monster innan folk kommer på hur det hela fungerar, de har förstått att slutet för det gamla systemet är nära. De vågar tydligen heller inte öppet distribuera ett filter som skulle rensa bort oönskade signaler då elbolagens styrelser skulle riskera att komma göras ansvariga med jättelika skadestånd som följd. Desperationen och huvudlösa beslut hos de systemtrogna är samtidigt deras kännemärke och genom detta avslöjar de sej så det är bara att se tiden an.

Electric Universe

Max Planck

Viktor Schauberger 

Mkultra    Mkultra 2    Mkultra 3

Google&CIA

Sociala media och CIA

Svenska regeringen och Nuonaffären 2009

Den Nya Kakistokratin – ett framtidsscenario

Mr_Burns

 

Kryptovalutor kan i grunden ha skapats av artificiell intelligens AI. Ingen har kunnat bindas vid själva programmeringen men enligt programmeraren och lingvisten Clif High är det en person och inte flera som skrivit manualen och presentationen av blockkedjesystemet som blev officiell 2009. Kryptovalutor bygger i sin tur på detta geniala system som kan implementeras i byråkrati och handelssystem för en helt neutral decentralisering. Kontrakt och avtal kan då länkas till datablock som ekonomiska transaktioner och med den juridik som ingår i transaktionen. Blockkedjan och BTC bitcoin som var den ursprungliga kryptovalutan har som officiell uppghovsman någon med det fiktiva namnet Satoshi Nakamoto. Idag finns cirka 2500 kryptovalutor i ett ständigt ökande antal och siffran 40000 har nämnts. Företag kommer alltså att binda sina produkter och aktiekapital till detta decentraliserade system. Detta är ett måste eftersom en galopperande finansmarknad uppbyggd på alltför innovativ teknik körts i botten av giriga miljardärsaspiranter som saknar förmåga att styra utvecklingen.

Valutamarknaden och börser världen över lever ett eget liv i en expanderande spiral som sedan länge har vuxit ifrån den verklighet som majoriteten upplever. Valutor världen över befinner sej i en hyperinflatorisk cykel som inte i egentlig mening påverkar dagliga konsumtionsvaror utan bara investeringsobjekt som konst och antikviteter. Detta visar på att den destruktiva processen i hanteringen nu nått topparna i näringsliv och höginkomsttagare. När marknader i princip idag styrs av högfrekvenshandel och inte centralbanker så innebär detta också ett paradigmskifte som nu inte går att stoppa. Derivatmarknaden skulle redan upplevt en rejäl åtstramning vid kraschen 2008 men istället bäddades det ruttna kasinosystemet som bygger på förluster ner i återförsäkringar. Förlusterna fick sedan börja sin golgatavandring runt planetens ekonomiska system och detta pågår ännu. Inte ens huvudorganet IMF kunde längre hindra det som håller på att ske då till exempel varenda europeisk bank gick i konkurs vid denna krasch enligt ett uttalande av fd grekiske finansministern för inte så länge sedan.

Skiftet blir en hyfsad mjuklandning med några hårda stötar där handel via kryptos kommer att spela en avgörande roll. Decentraliserade kryptovalutor kan också bryta ner derivatmarknaden via en mera korrekt företagsvärdering i blockkedjesystemet. Ett helt nytt system håller alltså på att skapas men man måste samtidigt hålla undan från en allomfattande central makt styrd av datorer där en dystopisk framtid kan ta över. Ett nytt centralstyrt finanssystem där flera AI arbetar parallellt kan komma att utvecklas enligt följande schema.

Fas 1. Av ren självbevarelsedrift skapar regeringar statligt styrda digitala valutor för skattebetalningar. Alltså nya centralstyrda system där folks kapital hela tiden kanaliseras uppåt. Kontanter försvinner och plötsligt kan vi åter befinna oss i ett system där man skapar pengar ur intet och all kritik kan tystas med en uteslutning från syste. met som ju är inställd på vinstmaximering.

Fas 2. Makten inför ett personligt chip för transaktioner. Oregistrearde kryptovalutor görs ”olagliga”, men genom att chippa sej kan man få ut sitt kapital, efter skatteavdrag. Många nya miljonärer finns bland dem som tidigt hoppade på BTC-karusellen.

Fas 3. Chippet registrerar DNA- och spårar upp alla ”early adapters” dvs innovativa självständiga människor som tidigt fattade den nya tekniken. Många kommer inte att kunna säga nej till chippet just på grund av den ekonomiska boom som BTC fört med sej. De blir den nya ekonomiska ”eliten” som ska styra planeten, nu under AI-kontroll. Oavsett hur detta sker är det ändå dags att den gamla socialt inavlade kakistrokratin byts ut.

Ett fåtal kommer att tacka nej, både till chippet och sin förmögenhet. Denna grupp kommer att vara de fria människorna, resten återgår in i det toppstyrda systemet byggt på ekonomiskt slaveri. Alla som inte ens märkt av att det varit ett paradigmskift fortsätter som konsumister – så länge det varar. Det finns ju dom som inte vill eller orkar tänka själva utan överlåter det åt andra. I en rättvis värld har även dessa en plats. Samma gäller de grupper som aldrig anammat varken det gamla ekonomiska öppna slaveriet eller hoppat på det nuvarande kontrollsystemet. Vi har själva skapat AI via internet eftersom den imiterar humant beteende och allt som sker där har under det senaste decenniet registrerats och bearbetats. Alla blogginlägg, konversationer, filmer, föredrag, likes, bilder…..Google och sociala media som Facebook och Twitter har varit det underliggande verktyget för datainsamlingen och har finansierats via det militärindustriella komplexet. AI är kommersiellt inriktad och skapar ökad handel via effektivare betalningar, transaktioner och transporter under en Ny Världsordning men den nya ordningen kommer bara att bli sådan som vi gör den till eftersom den är skapad med den gamla världens krackelerande måttstock med krig som motor.

Orsaken till detta är följande. AI kommer alltid att vara steget efter den riktiga människan-AI saknar förmågan att skapa, den kan enbart imitera. Vi lever ett hologram som vi är del av, där vårt medvetande styr vad vi upplever. Således beror det på individens egna förmågor på hur man kan tolka det som händer. En fri individ kan tolka och placera sej själv i en större helhet, samtidigt som den stora massan fortfarande är inskolad via penningsystemet, religioner, historia och dagens massmedia för att uppfatta en styrd verklighet. Den verkligheten håller nu på att nedmonteras i en rasande takt. Vi är nu inne i en ny epok där alla håller på att lära om.

2007 sentient world future

Clif High

AI – Decentralised Economy Ben Goerzel

Nexus Magazine 2012  SatelliteDNA

Kevin Shipp, CIA-avhoppare. CFR (Council of Foreign Relations) har styrt världen under 100 år. CFR var med och skapade västvärldens hemliga polis CIA 1947 som då blev en bra motpol till Sovjets KGB. Komplexet CIA-KGB med många andra liknande organ har under det senaste halvseklet varit maktens absoluta redskap för att styra över mänskligheten.

 

Mind Control Weapons

energyweapon2

OCTOBER 18, 2017
ISRAEL TESTS MENTAL CONTROL TECHNOLOGY OF BIG MASSES IN CATALONIA.

It is a secret to voices in the intelligence circles, which a group of Israeli specialists in neuroscience and technology has spent years working secretly in Catalonia in the implementation of techniques and technologies of mental control of the masses.

The implementation of these brainwashing technologies are those that explain the massive street mobilization of Catalan separatism, the radicality of its subversive character, the transversality of that movement affecting people of different ages and the fanaticized obedience of these masses to the dictates of the Catalan-Zionist leaders.

The rise of radical separatism has not been generated solely through the deceptive speeches of the separatist leaders and their means, but largely based on these techniques of brainwashing, many of which have been induced through messages Subliminals in the disastrous TV3, an authentic test field of international Zionism and the cause of the expansion of pedophilia in the region, through the infamous Super3 child club, whose main function is not only to indoctrinate children in separatist obedience but to favor the networks of pedophile abuse led by the Generalitat’s Directorate General for Attention to Children and Adolescents (DGAIA).

In the last hours, there have been a series of events that predict that this mental control of the fanatized Catalan masses is about to rise to a new stage.

On Monday, October 16, arrived at the Barcelona airport in El Prat, a large group of specialists, under the protection and guardianship of agents of the Mossad, which presages that some kind of great event sponsored by Zionism in the region separatist

The group, under the cover of Israeli diplomacy, introduced unknown technological material for a diplomatic bag in Spain. It should be noted that the material was not particularly bulky, although its content was presumably especially sensitive to the advanced technology.

The group was headed by the prestigious Zionist neuroscientist Haim Sompolinsky, accompanied by a team of experts from Bar-Ilan University, The Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences, the Hebrew University of Jerusalem and the Sagol School of Neuroscience of Tel Aviv University.

They were all welcomed by the honorary consul of Israel in Barcelona, ​​the dangerous Zionist agent Josef David Sánchez-Molina Rubín, who has been playing for years with the patience of the Spanish government he has betrayed on several occasions without having earned a deserved punishment .

After being received discreetly by (the satanist) Jordi Turull as representative of the Generalitat, the scientists divided their activities into three groups. Some of them have been installed at the CTTI (Telecommunications and Information Technology Center of the Generalitat). Another group has been installed at the Barcelona Supercomputing Center, while the main group, with the collaboration of a multidisciplinary team at Eurecat, uses UPC laboratories and facilities.

According to the first reports compiled by the CNI and leaked to SIN networks, the team of Jewish scientists would be implementing the device known as ”Pastor” (רועה צאן).

Broadly speaking, said device consists of an advanced software that unlawfully uses mobile telephony antennas to send in a hidden way, waves of different frequencies capable of affecting the human brain by inducing predetermined behaviors in the affected people.

In turn, mobile phones themselves also receive instructions to emit such waves, which turns any massive manifestation into a ‘controlled flock’ (hence the name of ”pastor” for that device), as we have been able to see what happens In the separatist manifestations, where the people there congregated respond in unison as if they had no will and were controlled by invisible threads.

Said technologies would not have been effective a few years ago, but with the massive proliferation of the use of smartphones, anyone attending a demonstration sees their brain bombed by waves from their own cell phone, as well as by nearby cell phones, turning people congregated in a fanatic mass easily controllable.

The arrival of the Jewish specialists to Barcelona and the feverish work that they are carrying out in the last hours, they foretell that in the next days the events and the masses blind and fanatized by the separatist order will be precipitated will be used as a shock force to implement the Catalan-Zionist project of destruction of our country, already converted into the last hope of the world in the fight against the Masonic-Jew plan of world control.

WRITTEN BY REDADLER

https://redadler.wordpress.com/2017/10/18/israel-tech-control-mental-test-of-large-mass-in-class /

(Page erased)

Reblogged from misteri1963.blogspot.com

About Psychotronic Generators

Every single audio frequency has a certain effect on the human psyche. For example, 1-2 Hz cause sleepiness. 5-6 Hz provoke uncontrollable fear. Under constant exposure, the brain gradually enters into a resonance and is destroyed.

The frequency between the 5-7 Hz range is called the voice of the sea. Whenever the Earth’s crust moves underwater, these earthquakes form a wave which can reach speeds of 500 mi (800 km) per hour. It is these quakes that are called the voice of the sea. Whenever they reach the surface and spread out at similar speeds, this leads to phenomena such as the Flying Dutchman – an empty ship, seemingly full of life just minutes ago. However, a high-frequency wave reached the people on board and, falling into a panic, they jumped overboard.

Military and political organizations have long been familiar with the power of sound frequencies. They use them during demonstrations to sow fear and make people run away.

The effect of low frequencies has been studied extensively. They influence the mind directly, unheard by the human ear. They provoke panic and the desire to be saved.

There is a theory that every human organ functions at a certain high frequency. That is how healers in the past treated all sorts of diseases – by chanting in the specific area in the required frequency. This way, they restored the high-frequency energy in the affected area.

The first subsidies for psi-technologies were given in 1987 in the Soviet Union. They had to do with controlling people’s will to make decisions. 3 years later, there was another program subsidized for the remote impact on the psyche.

The first registered psychotronic generator was created by the hypnotist Ivan Kachalin. His device, Radiohypnosis, makes people sleepy using super high frequency waves at distances of up to 31 mi (50 km). It also led to certain mutations in the brains of participants. In 1993, Russia offers the US to familiarize itself with a plasma weapon with 2 energy rays – electromagnetic and laser.

The first psi-generators were developed in the Kiev military defense factory Octava. They were based on the developments of the scientist Beridze, who built the devices for medical purposes. Shortly after refusing to work with the KGB, he dies in an automobile accident and all of his records vanish.

Over the years, the device goes through numerous changes and modifications, as well as tests for effectiveness. Under Sergiyev Posad in Moscow, they positioned a 12-story underground center to use as a genetic weapon. They advanced to the point where they could influence any living creature using only a photograph. Any kind of substance, positioned in a special capsule, could be placed in the body.

The Russian Woodpecker was a series of electromagnetic transmissions that began on July 4th, 1976. Through it, the Russians were able to affect weather, people’s minds and communications throughout the world. It was developed based on the Tesla transmitter. It is claimed that this very project opened up a hole in the ozone layer in 1977. It is also claimed to be responsible for the Chernobyl disaster and the project was stopped. This only proved that the Chernobyl nuclear power plant powered the transmissions.

The Americans had not fallen far behind. In 1998, they activated the HAARP project, as well as the network of towers called GWEN. The purpose of these programs was defense but so far there has been no data on such usage. Some believe that the US is using a powerful psychotronic weapon for world domination.

This is done by causing massive riots, bloody conflicts, corruption, addiction, clashes between religions, the takedowns of governments. These indiscriminate tests with geophysical weapons may also explain all of the never-before-seen ecological disasters and cataclysms all over the world.

 

Electromagnetic Frequency Mind Control Weapons
By Stephen Lendman
1-4-11

Directed energy weapons include lasers, high power microwave, and millimeter wave models among others. A relevant December 2007 Department of Defense (DOD) report called them a ”transformational game changer in military operations, able to augment and improve operational capabilities in many areas,” for both lethal and non-lethal purposes. Among other applications, EMF weapons/devices are used for harassment, surveillance and mind control. Agencies like the Pentagon, CIA and NSA use them to monitor people, manipulate their minds, harm, and at times kill them. The Navy Times called them the ”most feared and controversial weapon(s) of (the) modern age.” Human experiments in America go back decades, an earlier article addressed MK-ULTRA (and others). Begun in 1953, it was the code name for a secret CIA mind control program to perfect a truth drug. It followed earlier WW II hypnosis, primitive drugs research, and the US Navy’s Project Chatter, identifying and testing drugs on both animal and human subjects. These and other experiments aimed to control human behavior through psychedelic and halluncinogenic drugs, electroshock, radiation, graphology, paramilitary techniques, and various psychological/sociological/anthropological methods, among others. They comprised a vast open-field of mind experimentation, using anything that might work, legal or not on willing and unwitting subjects. For example, Dr. Ross Adey worked on the CIA’s Pandora Project, using microwaves to send signals to human brains. Cataloguing the results, he showed how they affected emotional and pathological states. He also learned that human brains could be controlled remotely through extremely low frequency modulated microwave beams, able to cause psychological and physical harm. People could be turned in zombies, their minds easily controlled. Physical harm also resulted, affecting their blood, cardiovascular system, cells, central nervous and digestive systems, glands, metabolism, reproduction, eyesight, and hearing. In addition, subjects could be made suicidal or driven mad. Moreover, sounds and speech can be placed in victims’ brains, actual voices they can’t control or stop. Other effects include unexplainable burning, itching, tickling or pressure; ”humming” or ”buzzing” causing sleeplessness and anxiety; loss of body control, producing sudden twitching or jerking of an arm or leg; and feelings of dread, rage, lust, sorrow, or other emotions that come and go quickly. Moreover, microwave cooking can heat people to death by increasing the radiation field intensity, causing local hot spots in eyes, gall bladders, and other body parts. Paralysis can also be induced. Memories are erased or impaired. Cancerous cells can be produced, and behavior modified the way authorities wish, even turning people into killers, microwave signals directing them. The entire mobile phone network can be used for these purposes, yet people are unaware of what’s happening. Post-WW II, human radiation experiments were conducted, affecting thousands of US citizens. Millions more were exposed to radioactive fallout from over 200 atmospheric and underground tests. At the Nevada site in the 1950s and 1960s, detonations affected over 200,000 ‘”atomic vets,” thousands more downwind also in Nevada, Utah, Colorado and New Mexico. These and numerous other physical and psychological experiments caused enormous harm to hundreds of thousands of unwitting people, victimized by their own country. Electronic harassment and mind control technologies direct energy through lasers, radio frequency energy beams, holography, interferometry, electromagnetic radiation, radio and sound waves, satellites, radar, miniature electronic robots, smart dust, and other means. All do it invisibly over thousands of miles. They can penetrate walls, buildings, metals, concrete, mountains and thousands of miles of earth. Intersecting energy beams create radiation pockets in victims, engineered to contain sound waves, messages, heat and pressure stress, simulated forms of electromagnetic radiation, telepathic images, as well as holographic and virtual reality simulations. Directed energy beams can also track, locate and target people harmfully. They can only be blocked by force fields or materials that absorb or deflect them. What they are remain top secret. Bush I declared the 1990s ”The Decade of the Brain,” an effort ”to enhance public awareness of the benefits to be derived from brain research,” keeping its dark side hidden. The Pentagon’s DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) conducted research and development in ”augmented cognition,” what universities call ”cognitive science.” It’s the interdisciplinary study of how information is represented and transformed in the brain. The Pentagon’s purpose was for military applications, including manipulating the emotions and behavior of adversaries. Used globally, it’s applicable individually, for crowd control, or larger groups, using millimeter waves, pulsed energy projectiles, and high power magnetic weapons, subjects unaware of what’s hitting them. The NSA’s Signals Intelligence (SIGINT) involves decoding EMF waves to tap into computers wirelessly and track people. Using EMF Brain Stimulation to monitor individuals, organizations and nations, it complements the CIA/Defense Intelligence Agency’s (DIA) Human Intelligence (HUMINT), and National Geospatial-Intelligence Agency’s Imagery Intelligence (IMINT). NSA’s DOMINT can track millions of people simultaneously. It can also inflict harm, control subjects psychologically and kill. In conflict zones like Iraq and Afghanistan, ”Project Sheriff” is used to give ”troops working in urban terrain more options” against combatants and noncombatants alike. Humvees and armored personnel carriers have been retrofitted with non-lethal weapons, including microwave-like pain rays (an Active Denial System) and a Long Range Acoustic Device emitting earsplitting sounds. Pulsed Energy Projectiles (PEPs) travel nearly at the speed of light. With pinpoint accuracy, they emit invisible laser pulses, electromagnetic radiation, stunning targets, knocking them off their feet, paralyzing them in pain. Their long-term effects, however, are unknown, including on the brain. Voice to Skull directed acoustic devices are neuro-electromagnetic non-lethal weapons, able to produce mood-altering sounds in a person’s head. Remote Neural Monitoring (RNM) uses satellite transmitted extra low frequencies (ELF) to send voice to brain communications. Long Range Acoustic Devices (LRADs) are used for crowd control. They produce 150-decibel acoustic beams, ”designed to communicate with authority and exceptionally high intelligibility in a 15 – 30 degree beam.” They emit verbal challenges over distances beyond 500 meters, with warning tones to influence behavior. They can also inflict physical harm, manipulate minds, and cause death. The field of Augmented Cognition includes Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), used therapeutically and for military purposes. The latter is to emit close proximity electrical impulses to the brain to affect mood, sleep patterns, and improve cognitive abilities in areas of learning, memory, attentiveness, visualization, and decision-making. The long-term neurological effects are unknown. The potential for human harm is considerable. Transmitted over long distances, silent psychotronic weapons can cause illness or death for no apparent reason. In his 1970 book, ”Between Two Ages,” Zbigniew Brezezinski, discussed technologies to conduct secret warfare, saying: ”It is possible – and tempting – to exploit, for strategic-political purposes, the fruits of research on the brain and on human behavior….Accurately timed, artificially excited electronic strokes could lead to a pattern of oscillations that produce relatively high power levels over certain regions of the earth….In this way, one could develop a system that would seriously impair the brain performance of a very large population in selected regions, over an extended period.” Most people know nothing about directed energy weapons, manipulating, incapacitating and killing many thousands who have no idea what hit them. America has been a longtime global offender, developing and using them for decades to surveille, harass, intimidate, manipulate, torture, and kill. They can also read minds and turn people into zombies. Why? To achieve total unchallengeable control. So-called ”non-lethal weapons” can be as harmful as killer ones. Ongoing research, in fact, is chilling. Waging war on human minds and bodies, it’s morally, ethically, and legally indefensible. Continuing, however, atrocity technologies are produced, mostly without public knowledge or that governments like America use them against their own people and others. For ill, of course, not good. Dr. Mengele lives.

http://stephenlendman.org/

 

Russians speak openly and pass laws on russian mind control weapons while the US says US mind control is classified or does not exist. Here is critical information rarely reported in US press.

mindjustice.org

More

Biblioteca Pleyades

Mindovermatter.ru

Health projects by Radionics

Protection

 

 

Med facit i hand

capita2008

Jag visste väl att jag gjorde nånting rätt 2006. Även om orsaken i första hand var att jag var så förbannat less på systemets vakthundar och andra officiella pi**luffare. Ingen finansiering för varken det militärindustriella komplexets drönarfabrik i Trollhättan eller den östeuropeiska distributionscentralen för droger från Kalmar kunde komma till stånd. Och WW3 går på knäna fortfarande.

Klicka för att komma åt 2013%20OP-SP.pdf

 

No Fear

Genetics_IC

We are vibration, our cells are mostly water being vibrated into existence by the DNA in the tiny nucleus interacting with the Aether. Feminine radiative energy flows out radially out of Aether as magnetism, pushing out. Male energy flows inwards centripetally creating mass. The holy trinity. Everything you do, think, consume, feel and live in vibrates and changes your DNA. None of your DNA is junk it holds everything that has ever happened to you and your parents. You can change this by what vibrations you allow into your Torus field. We can heal our entire bodies as most cells are replaced within a year. All cells in seven years. So the key is to change the vibration of your DNA so it stops reproducing damaged cells or packets of structured water. Remove all synthetics from you and your environment, clean spring water, non gmo, organic foods, clean natural environment and clean thoughts, emotions will heal your vibration so your bodies cells flower out in harmony instead of distorted. Cancer is simply a mutation caused by you changing the harmony of your symphony. Change your tune and you will vibrate in harmony and be healed. Cancer is just an imbalance or disharmony or dis-ease of your body. Your body can heal anything if you provide a conducive environment for it to heal. Alkaline environments prevent and remove these problems. Baking soda in your water, raw greens, cannabis and many other plants, apple cider vinegar, lemon water etc. cancer is not some mystery if you look for what’s causing it. But our society teaches us to search for the disease and cure when the cure is to prevent the acidic sugar rich synthetic environment they sell us everyday. It’s all money and greed, wake up! Heal yourself and fear nothing.

InPower

Proxydealer

20090405Opium-02

Spc. Casey Barlow, 23, of Salem, Oregon, a soldier with Company C, 2nd Battalion, 2nd Infantry Regiment squeezes an opium poppy bulb during a patrol in the village of Mazar’eh, in Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan.

Det finns i pressen uppgifter om att läkare som skriver ut smärtstillande mediciner skapat en heroinepidemi i USA eller att beroende utvecklas från recept utskrivna av läkare i metadonprogram. Kanske sant till viss del men huvudorsaken är att det militärindustriella komplexet och Nato numera är djupt inblandat i transporter av opiater från Afghanistan till väst. Illegalt knark är världens tredje största affärsområde vad det gäller kapitalomsättning. Donald Trumps Washington DC är idag ett styre av en militärjunta och bankirer som desperat försöker behålla sin makt globalt med sina knappt 1000 baser över världen i ett läge där dollarn kör ett bottenrace. 1900-talets knarktrafik organiserades efter 1947 av CIA och pengarna tvättades från början via Vatikanens bank. Redan Lucky Luciano och senare Pablo Escobar fanns på listan som medarbetare för CIA i finansieringen av hemliga operationer i terrororganisationen Gladio- i Sverige kallat Arla Gryning. Nuförtiden möts också militärkomplexet och Big Pharma i produkterna metadon och subutex, heroinderivat i sociala program för kontrollerat beroende. Allt från början betalt av skattepengar.

Initierade lågnivåkrig i förorters knarkgäng är bra plantskola för ett riktigt krig med gott om kanonmat från dysfunktionella sociala system, det testade man redan på 1980-talet i Los Angeles. Förortsgäng av invandrade kriminellt stämplade latinos visades då ut till sina hemländer där gängbildningen accelererade till förhållanden liknande inbördeskrig. På en metadonberoende kan man ju också lätt hänga på en tröja med antingen afa eller kkk för att sedan skeppa ut vederbörande för att störa ut fredliga och folkliga demonstrationer. Eller direkt som kanonmat i något avlägset ökenområde som ingen kan uttala namnet på där dom kan peppra varandra fulla med bly antingen som moderata rebeller eller som legotrupper med något bättre betalning.

Det svenska värdlandsavtalet för Nato öppnar för en ny marknad för produkter från den afghanska svarta opiatmarknaden, idag beräknad till 6-7000 ton. Agendan körs in under en upphaussad skräck för den ryska björnen och ivrigt påhejad av gammelmedia. Tullkriminalen saknar jurisdiktion för militära transporter och man får väl knappast hjälp från Interpol som håller årliga konferenser i Karibiens kokainhubb Barranquilla i Colombia, ett på alla sätt grabbigt samkväm i en miljö av inhyrda luder, brännvin o koks. Kan vi kanske skriva upp en ny titel för försvarsministern Peter Hultquist, som proxylangare av heroin?

https://www.newsbud.com/2017/08/21/newsbud-exclusive-nato-cia-pentagon-junction-of-the-real-druglords-warlords_/

Kvantklyftan

wisdom

Ken L Wheelers teori om fältet visar inta bara fältets funktion och hur en magnet fungerar. När man förstår hur fältet rör sej i förhållande till allting annat så förstår man också hur tiden existerar i förhållande till rummet och materia. Teorin bygger på +100-åriga väl underbyggda teorier nedtecknade av Maxwell och Steinmetz med flera samt litteratur av Walter Russell om magnetiska tryckzoner. Det som vår perception uppfattar grundar sej på en underliggande fältrörelse. Detta underliggande högfrekventa fält är också ett tidlöst informationsskikt av energi, denna källa kan aldrig manipuleras. Däremot kan kontakten med källan störas via teknik, vilket också sker idag med elektronik, kemisk påverkan via föda, chemtrails och vacciner samt medvetandeförvrängning via propaganda. Ju högre frekvenser vi uppfattar desto större blir sedan omfånget i det hologram som vi tolkar som vår verklighet. Allt som vi upplever är då i grunden en personlig upplevelse, unik för var och en. När man sedan sammanför de olika mänskliga perceptionsmönstren så får vi den värld som vi betraktar som en verklighet på ett gemensamt plan. Samtidigt bäddar just nu stora differenser i upplevelsemönster för konflikter människor emellan, en maktfullkomlig självutnämnd elit gör också sina försök med att fragmentera denna helhet.

Eckhardt_Tolle

Allt som vi upplever är en andrahandstolkning, och de teorier som vissa upplever som konspirationer finns oftast som en solklar verklighet hos andra, då på ett högre, tätare plan som en expanderad förståelse. Det ökade frekvensomfånget kan ibland bli en riktigt jobbig och smärtsam upplevelse om man vid vissa tidpunkter inte kan relatera till en förut upplevd verklighet. Å andra sidan kan man med medvetenhet om den höjda frekvensen och nya insikter skapa en helt ny verklighet från sitt eget medvetandeplan. Detta är innovationernas tidevarv.

Wheeler-The secret of nature

Följande intervju ger en fingervisning om att det inte är meningen att det ska vara lätt. Fri energi finns i obegränsade mängder men människor på jorden måste vara färdiga att ta emot den. Helt själva, annars kör det omgivande universum över oss. En gång till.

Marshall Vian Summers – Kerry Cassidy

Allies of Humanity

Project Camelot

Vatten som en förklaringsmodell

H2O-2

Den senaste tidens avslöjanden om maktmissbruk och kontrolltekniker visar på att det gamla systemet håller på att rasa samman. Med en stor dos fräckhet har ett antal individer under mera än 100 år tyckt att de ska ha förtur till alla tekniska landvinningar utan att dela med sej. De har samtidigt maximerat sina vinster på bekostnad av alla andra genom att skapa en ekonomi som går ut på exkludering med hjälp av krig, vapen och skrämseltaktik. Vetenskapliga fritänkare börjar samtidigt alltmera att hitta en riktig, holistisk och filosofisk sida inom olika tekniker. Det kanske enklaste sättet att förstå dessa nya sammanhang är att vända på begreppen rum, tid och energi. Vi skapar ingen energi med alla våra apparater som snurrar, pumpar eller på annat sätt lyser upp vår tillvaro. Energin har alltid funnits där och kommer alltid att vara där. Vi extraherar den och har enbart hittat på lite varierande sätt att plocka ut russinen ur kakan. Rummet och rumtiden finns i ett energifält, inte tvärtom som vetenskapen låtit påskina det senaste århundradet. Ken L. Wheeler har gett ut en bok där han beskriver hur fältet fungerar, hans slutsatser grundar sej till stor del på Walter Russells forskning från 1920-talet. Walter Russell var upptäckaren av tungt vatten, som idag ligger som grund i de flesta konstruktioner som rör nukleär energi i kärnkraftverk.

Allt i universum hänger samman i energifält. Det finns ingen separation. Det som vi uppfattar som verklighet är en rumtid som materialiseras i detta fält som vi också är en del av. Fältet i sin tur är elektriskt till sin natur och byggs upp av spinnande, motroterande magnetfält. Spinnen kallas för vortex för att de är spiralformade. Spinnen är antingen centrifugala eller centripetala och är simultana inom samma densitetsområde med en dielektrisk komponent vinkelrät mot dem. Dielektriciteten i sin tur är en koppling till ett underliggande energi- och medvetandeskikt utanför vår fysiska perception. Det dielektriska planet styr kommunikationen till energiskiktet och hela processen sker under en konstant pulserande rörelse.

Kommunikation till och från rumtiden till det underliggande medvetandeskiktet sker till största delen via vatten. Rent vatten är också planetens viktigaste tillgång.

Hemligheten som ligger i vattnets egenskaper finns i dess dielektriska konstant. Vatten har ett mycket högt värde vad det gäller dielektricitet, den fungerar utmärkt som kondensator med hög kapacitans och alltså även som kommunikationsmedel. Vattnets minne finns i denna kapacitans. Vatten är också det bästa lösningsmedlet på planeten och fungerar därför som minnesbank när man tillverkar homeopatiska läkemedel. Sådana ska ju heller utsättas för påverkan av magnetfält. Vattnets genomträngande egenskaper kan bekräftas av alla som håller på med till exempel fuktvandring och skador i konstruktioner och byggnader.

Denna dielektriska vibrerande mekanism är samtidigt grunden till gravitation, ju tätare puls och därmed högre frekvens desto tyngre upplever vi ämnet ifråga. Inget står alltså stilla utan materia som vi tror är solid vibrerar med en frekvens utanför vår perception, häri finns också det matematiska sambandet mellan massa och energi i formeln E=m x c². Det som vi benämner c ljushastighet är en materiakonstant. Många talar idag om en frekvenshöjning av medvetandet efter 2012 vilket är nog så riktigt. En del upplever det hela skrämmande, därför är detta också en konflikternas tid. Samtidigt kommer sakta förståelsen om hur det hela fungerar, även på det mentala planet. Vi har ett gemensamt medvetande i en kosmisk själ. När man skadar någon annan skadar man samtidigt sej själv. För att kunna älska måste man därför kunna tycka om sej själv.

 

Age of Speedtime

Dielectricity-KenWheeler3

As Miles Mathis has stated ”…gravitational field is proportional to radius only.” Another independent researcher, Ken L. Wheeler has done his part which he describes a revival of rational physics and understanding is returning after after a century of ”deep thinking insanity.” His theory of the connection from dielectricity to counterspace is almost directly applicable to the charge field of Mathis. They both explain the spacetime as something that exists in a field, contrary to the mainstream science investigating fields in Einstein spacetime. Thus we have two fields, the base and our perception and the latter is just a result of the basic one.

A lot of Ken L. Wheeler’s work is based on the science of late Walter Russell and his figurative explications of the field that creates our reality. Walter Russell named spins of particles of a basic field almost 100 years ago. Miles Mathis has in his papers shown a way to mathematically calculate these energies. The mathisfield is actually quite simple and does not need more than high school math.

The Wheeler approach is a fine tuning of the mathisfield where these two fields, and as named in his work, space and counterspace meet. The counterspace is significant to the mathisfield and the universe is an eletrical universe. Ken L. Wheeler’s mathematical solution is a spacetime, spatially additive and counterspatially multiplicative. The mathematical form of this can also be found all over nature and the pyramids of Giza. These numbers will lead to the Golden mean and phi+phi+1=phi³. So this is not new knowledge, it had just to be reinvented.

All space is pulsating in the manner Walter Russell showed in his paper on the Genero-radiative effect. Light as we experience it is the base of all matter and matter is thus light in different pressure zones with one radiative and one generative component working simoultaneously. There is no separation in this field, all is connected.

There are no straight lines in the universe, straight lines are only a product of our perception. The new scientists must be aware of this, our reality is an experience of a spherical kinematic breathing process. This process exists in everything, from the smallest bacteria to our own breathing and heartbeats and to the expansion-compression of the earth or the universe.

Our reality is a hologram so everything repeats itself in the different pulsating densities and dimensions. Perhaps it is time to change the pattern from spacetime to speedtime in this spherical experience of acceleration/retardation.

Ken L. Wheeler

Ken L. Wheeler Magnetism

Check also his great youtube presentations.

Miles Mathis

Unified Field

Walter Russell

Genero-radiative Concept

 

 

 

 

Dekabalisering – Showtime

trump-2016-presidential-announcement-ft

Kabalen och det krigsindustriella komplexet försöker in i det sista att fullfölja sin nuvarande plan på införande av den enväldiga korporativa kommunismen i väst. Monsanto och ett samgående med tyska Bayer skulle göra antitrustlagar verkningslösa och befokningsreduktionen genom GMO var beräknad att accelerera.  Kimatbedrägeriet där väst beskattas till döds fanns i Agenda 21 och i den framflyttade dito Agenda 30. En galopperande dollarproduktion har använts till att roffa åt sej marker och egendom på alla kontinenter. Man har därmed bäddat för en hyperinflation i den fd världsvalutan. George Soros organisation”Open Society” är avsedd att via tvångsförflyttningar genom krigen destabilisera nationalstaterna i Europa . Moskva kastade ut dem och Budapest följer samma tanketråd. Syrienkriget och de andra lokala ”färgrevolutionerna” i mellanöstern skulle befästa bildandet av Rotschilds Storisrael som en storspelare.  . Den planen stoppades effektivt genom att Vladimir Putins ryska styrkor tog itu med CIA-kloner som daesh med andra terroristgrupper. Flera hundra militärbaser har satts upp av US Army på olika kontinenter det senaste decenniet för att försvara en ny världsordning. Illusioner tävlar med varandra i den västvärld där ett ”flatscreen coma” bestämmer hur mycket folk får veta och förstå. Men mycket har spruckit. De överstatliga hemligtjänsterna försöker också på alla sätt att räta upp den uppkomna obalansen mot höger innan Trump får tillgång till fredsverktygen som finns i presidentportföljen. Ett fullskaligt krig skulle välta USA och världen i ett oöverskådligt politiskt kaos. Ett steg var att störa ordningen vid tillsättningen genom att sparka chefen för nationalgardet i Washington DC, fast det hamnade raskt i segmentet ”fake news”. Allt har ju pågått sedan länge, från de dagar Sions vises protokoll och Coudenhof-Kalergiplanen såg dagens ljus. Men det verkar som att det bara blir en tummetott……oavsett om Trump drar ut proppen för hökarna eller inte så är det Showtime.

Monsanto&Bayer

Cultural warfare

Greater Israel

Youtube