Att våga tänka själv

brain_neuron

Solsystemet passerar sedan ett antal år ett område i galaxen med förtätad plasma, detta påverkar allt från solen och planeterna till den minsta lilla myra här på jorden. Denna period fanns redan beskriven i maykalendern, såsom den till exempel tolkas av den världskände Carl Johan Calleman. 

Calleman beskriver den nionde vågen på sin blogg som tillsammans med de tidigare vågorna-frekvenserna kontinuerligt ändrat vår perception av omvärlden. Vi uppfattar och kan normalt tolka bara 5% av frekvensomfånget som då blir vår perceptionsbas. Varje våg ökar frekvensen 20 gånger och det stämmer väl överens med dessa fem procent som ju är en nittondel av helheten. Varje vågperiod gör en rotation genom det dielektriska området som Ken L. Wheeler beskriver i sin fältteori om det dubbla konjugat som de elektromagnetiska virvlarna bildar. Den magnetiska induktans som sedan resulterar i det som vi uppfattar som materia är potential i detta roterande fält.

Hologrammet som vi upplever med våra sinnen är sfäriskt uppbyggd till sin natur, där sfärers positioner i olika kombinationer projiceras som geometriska figurer. Allt rör på sej kontinuerligt genom vortex i olika plan. Genomgående är att helheten är en kontinuitet som ser likadan ut genom hela spektrat som då blir en tidlös återupprepning. Vår perception balanserar denna rörelse så att vi kan uppleva de olika aggregationsformerna, allt från gaser till fasta ämnen. Våra grundämnen har alla en helt sfärisk bas, en form som utgår från kolatomen. Allt som byggs upp eller fragmenteras, utgår från detta ämne, vinklas i 3D undan för undan och skapar därmed de former, fasta, flytande och gasformiga ämnen som bygger upp hologrammet. Dagens kvantfysik har tillsammans med övrig vetenskap fastnat i en materiell reduktionism som i längden kommer att gå in i väggen som den redan gjort i vapenproduktion och övervakningsmetoder. Vi kommer alltså att begå ett kollektivt automatiserat harakiri om denna trend fortsätter. Den personliga upplevelsen av hologrammet är individuell, det som binder allt samman är det kosmiska medvetandet. Skolkemin med sin nomenklatura i det periodiska systemet borde också för länge sedan ha bytts ut mot ett modernare system som bättre överensstämmer med denna dynamiska verklighet.

C6_Inscribed_in_a_Circle_240px

De olika geometriska former som utvecklas från, som i ovanstående figur, hexagonen har idag kapats av ockulta krafter som under flera tusen år lett mänskligheten in i ett system som förslavat oss. Detta babyloniska penningsystem har nått vägs ände i dessa revolutioners tidevarv. Ockultismen har styrt geometrin och oss genom att på olika sätt förvränga perceptionen och på senare tid med hjälp av elektronik delar av vårt lokala magnetfält som finns överallt på jorden. Samtidigt har man kapat kontakten med det som vi kallar universum och det är få som förut kunnat tränga igenom denna barriär. Astrologer kan dock beskriva  perioder av skiften via den relativa rörelsen mot stjärnbilder som på en högre nivå är en tolkning av hologrammet.

Jämför vediska Sri Yantra som i denna figur är en schematisk mångtusenårig principskiss över materia och den moderna upplagan i Ken L. Wheelers fältteori.

sriyantra3d-54Dielectricity-KenWheeler

Perceptionen är ett feed-back-loop som hela tiden tolkar hologrammet. Ju större frekvensband man kan tolka desto mera förstår man av det som sker. Man upplever då till slut det som kallas synkronicitet, allt mera faller på plats i en förut så kaotisk värld. Men övergången är inte smärtfri trots att miljoner människor blir uppgraderade till en ny förståelse.

David Icke 2017

Orsaken är att den förhöjda frekvensen gör att även hologrammet förtätas. Allt upplevs närmare allt annat och detta leder till konflikter, krig och sammanbrott. Förtätningsprocessen börjar i medvetandet i ett underliggande skikt och då tar psyket hos mindre starka personer rejält med stryk i de biologiska magnetfält vi består av. Fälten är också kontinuerligt utsatta för nedbrytande dissonans kemiskt, elektroniskt och via kontaminerad föda som man tar in.

Medvetandet hos de drabbade bryts till slut ner fraktalt och perceptionen delas upp i allt mindre enheter i loopen. Slutfasen är en uppdelning där könstillhörighet som är det mest primitiva chakrat blir nedbrutet. Man blir en könlös robot.

Orderföljare och uniformsyrken får idag allt svårare att motivera sin tillvaro utan droger eller konstant hjärntvätt. Detta medför samtidigt att lydnadskulturen går under i inre stridigheter på grund av omgivande höjd frekvens. De som klarar av att tänka själva överlever i en allt rikare värld. Vi är trots all propaganda en art som i grunden faktiskt tänker likadant, vad som skiljer oss åt är det sociala arvet sedan många generationer.

Michael Tellinger – Ubuntu

Ken L Wheeler Uncovering the missing secrets of magnetism

 

Kvantklyftan

wisdom

Ken L Wheelers teori om fältet visar inta bara fältets funktion och hur en magnet fungerar. När man förstår hur fältet rör sej i förhållande till allting annat så förstår man också hur tiden existerar i förhållande till rummet och materia. Teorin bygger på +100-åriga väl underbyggda teorier nedtecknade av Maxwell och Steinmetz med flera samt litteratur av Walter Russell om magnetiska tryckzoner. Det som vår perception uppfattar grundar sej på en underliggande fältrörelse. Detta underliggande högfrekventa fält är också ett tidlöst informationsskikt av energi, denna källa kan aldrig manipuleras. Däremot kan kontakten med källan störas via teknik, vilket också sker idag med elektronik, kemisk påverkan via föda, chemtrails och vacciner samt medvetandeförvrängning via propaganda. Ju högre frekvenser vi uppfattar desto större blir sedan omfånget i det hologram som vi tolkar som vår verklighet. Allt som vi upplever är då i grunden en personlig upplevelse, unik för var och en. När man sedan sammanför de olika mänskliga perceptionsmönstren så får vi den värld som vi betraktar som en verklighet på ett gemensamt plan. Samtidigt bäddar just nu stora differenser i upplevelsemönster för konflikter människor emellan, en maktfullkomlig självutnämnd elit gör också sina försök med att fragmentera denna helhet.

Eckhardt_Tolle

Allt som vi upplever är en andrahandstolkning, och de teorier som vissa upplever som konspirationer finns oftast som en solklar verklighet hos andra, då på ett högre, tätare plan som en expanderad förståelse. Det ökade frekvensomfånget kan ibland bli en riktigt jobbig och smärtsam upplevelse om man vid vissa tidpunkter inte kan relatera till en förut upplevd verklighet. Å andra sidan kan man med medvetenhet om den höjda frekvensen och nya insikter skapa en helt ny verklighet från sitt eget medvetandeplan. Detta är innovationernas tidevarv.

Wheeler-The secret of nature

Följande intervju ger en fingervisning om att det inte är meningen att det ska vara lätt. Fri energi finns i obegränsade mängder men människor på jorden måste vara färdiga att ta emot den. Helt själva, annars kör det omgivande universum över oss. En gång till.

Marshall Vian Summers – Kerry Cassidy

Allies of Humanity

Project Camelot