Att våga tänka själv

brain_neuron

Solsystemet passerar sedan ett antal år ett område i galaxen med förtätad plasma, detta påverkar allt från solen och planeterna till den minsta lilla myra här på jorden. Denna period fanns redan beskriven i maykalendern, såsom den till exempel tolkas av den världskände Carl Johan Calleman. 

Calleman beskriver den nionde vågen på sin blogg som tillsammans med de tidigare vågorna-frekvenserna kontinuerligt ändrat vår perception av omvärlden. Vi uppfattar och kan normalt tolka bara 5% av frekvensomfånget som då blir vår perceptionsbas. Varje våg ökar frekvensen 20 gånger och det stämmer väl överens med dessa fem procent som ju är en nittondel av helheten. Varje vågperiod gör en rotation genom det dielektriska området som Ken L. Wheeler beskriver i sin fältteori om det dubbla konjugat som de elektromagnetiska virvlarna bildar. Den magnetiska induktans som sedan resulterar i det som vi uppfattar som materia är potential i detta roterande fält.

Hologrammet som vi upplever med våra sinnen är sfäriskt uppbyggd till sin natur, där sfärers positioner i olika kombinationer projiceras som geometriska figurer. Allt rör på sej kontinuerligt genom vortex i olika plan. Genomgående är att helheten är en kontinuitet som ser likadan ut genom hela spektrat som då blir en tidlös återupprepning. Vår perception balanserar denna rörelse så att vi kan uppleva de olika aggregationsformerna, allt från gaser till fasta ämnen. Våra grundämnen har alla en helt sfärisk bas, en form som utgår från kolatomen. Allt som byggs upp eller fragmenteras, utgår från detta ämne, vinklas i 3D undan för undan och skapar därmed de former, fasta, flytande och gasformiga ämnen som bygger upp hologrammet. Dagens kvantfysik har tillsammans med övrig vetenskap fastnat i en materiell reduktionism som i längden kommer att gå in i väggen som den redan gjort i vapenproduktion och övervakningsmetoder. Vi kommer alltså att begå ett kollektivt automatiserat harakiri om denna trend fortsätter. Den personliga upplevelsen av hologrammet är individuell, det som binder allt samman är det kosmiska medvetandet. Skolkemin med sin nomenklatura i det periodiska systemet borde också för länge sedan ha bytts ut mot ett modernare system som bättre överensstämmer med denna dynamiska verklighet.

C6_Inscribed_in_a_Circle_240px

De olika geometriska former som utvecklas från, som i ovanstående figur, hexagonen har idag kapats av ockulta krafter som under flera tusen år lett mänskligheten in i ett system som förslavat oss. Detta babyloniska penningsystem har nått vägs ände i dessa revolutioners tidevarv. Ockultismen har styrt geometrin och oss genom att på olika sätt förvränga perceptionen och på senare tid med hjälp av elektronik delar av vårt lokala magnetfält som finns överallt på jorden. Samtidigt har man kapat kontakten med det som vi kallar universum och det är få som förut kunnat tränga igenom denna barriär. Astrologer kan dock beskriva  perioder av skiften via den relativa rörelsen mot stjärnbilder som på en högre nivå är en tolkning av hologrammet.

Jämför vediska Sri Yantra som i denna figur är en schematisk mångtusenårig principskiss över materia och den moderna upplagan i Ken L. Wheelers fältteori.

sriyantra3d-54Dielectricity-KenWheeler

Perceptionen är ett feed-back-loop som hela tiden tolkar hologrammet. Ju större frekvensband man kan tolka desto mera förstår man av det som sker. Man upplever då till slut det som kallas synkronicitet, allt mera faller på plats i en förut så kaotisk värld. Men övergången är inte smärtfri trots att miljoner människor blir uppgraderade till en ny förståelse.

David Icke 2017

Orsaken är att den förhöjda frekvensen gör att även hologrammet förtätas. Allt upplevs närmare allt annat och detta leder till konflikter, krig och sammanbrott. Förtätningsprocessen börjar i medvetandet i ett underliggande skikt och då tar psyket hos mindre starka personer rejält med stryk i de biologiska magnetfält vi består av. Fälten är också kontinuerligt utsatta för nedbrytande dissonans kemiskt, elektroniskt och via kontaminerad föda som man tar in.

Medvetandet hos de drabbade bryts till slut ner fraktalt och perceptionen delas upp i allt mindre enheter i loopen. Slutfasen är en uppdelning där könstillhörighet som är det mest primitiva chakrat blir nedbrutet. Man blir en könlös robot.

Orderföljare och uniformsyrken får idag allt svårare att motivera sin tillvaro utan droger eller konstant hjärntvätt. Detta medför samtidigt att lydnadskulturen går under i inre stridigheter på grund av omgivande höjd frekvens. De som klarar av att tänka själva överlever i en allt rikare värld. Vi är trots all propaganda en art som i grunden faktiskt tänker likadant, vad som skiljer oss åt är det sociala arvet sedan många generationer.

Michael Tellinger – Ubuntu

Ken L Wheeler Uncovering the missing secrets of magnetism

 

Monsanto vs Natural Law

FILE PHOTO: Monsanto's research farm is pictured near Carman, ManitobaSignifikant för kriminella statsapparater är att de ger företag som Monsanto fortsatt rätt att sprida produkter med glyfosat. I och för sej betyder detta mindre i ett större sammanhang eftersom den högre frekvensen som planeten och solsystemet passerat och fortfarande finns i närheten av fragmenterar den dissonanta människan på medvetandeplanet. Denna tidsperiod har vediska och andra astrologer känt till under tusentals år och många har trott sej vara skyddade av religioner och andra trosuppfattningar. Det enda som kommer att vara en lösning är resonans med planetens egenfrekvens, inom vedisk och hinduisk kunskap kallad OM. Man hittar resonanta frekvenser överallt, som hjärtchakrats 432 Hz. Eftersom materia är en geometrisk fortsättning av detta medvetandeplan kommer denna fragmentering att på sikt även fysiskt att drabba dem som inte är i fas och resonanta med de naturliga frekvenserna. Detta är en långsam process över generationer som nu accelererat. I det politiska NWO-projektet ingår av  en av dessa grupper organiserad befolkningsreduktion. De kan dock känna sej blåsta, allt styrs av universella lagar som inte ens all världens rikedomar kan påverka. The Poop kan kasta in hatten. Lyssna på Penny Kelly i bifogad intervju, hon har en snygg presentation om plasmafenomenet grundad på mångårig forskning i samband med en medvetandeutveckling. Bifogat också Monsantos rättsfall med en skärmdump om hur Monsanto enbart attackerar de som tagit prover och deras trovärdighet. Själva provresultaten vill de gärna inte kännas vid.

monsanto1

Sammantaget med allt ovanstående kan man bara konstantera att genmodifiering inte är bestående eftersom den inte påverkar det underliggande fältet. Monsanto och NWO slåss mot de enda lagar som egentligen gäller, naturlagarna.

Penny Kelly video

Penny Kelly Consciousness

Consciousness

Plaintiffs-1-Response-in-Opposition-to-Monsanto-Companys-Daubert-and-Summary-Judgment-Motion