Den elektroniska järnridån – från insidan.

1974mindcontrol

Vi finns i ett hologram som är uppbyggt av magnetfält av varierande densitet. Det gamla vetenskapsparadigmet är ofullständigt och ägnar sej åt reduktionistiska dogmer som begränsar sambandet mellan våra kognitiva förmågor och materia. Som Max Planck på 1930-talet yttrade inför ett möte med Viktor Schauberger och Adolf Hitler: ”det saknas samband mellan vetenskap och natur.”

Den ende i sällskapet med ärliga avsikter var Schauberger, de två andra hade var sin agenda att följa som pådyvlats dem av beslutsfattare.

Att sitta och räkna på en statisk natur som man gör idag med konstanter och anpassad matematik är så långt från verkligheten man kan komma, allt fungerar i relation relativt den närmaste omgivningen och förändras efter den. Vårt elektriska universum som bekräftas av oberoende forskare finns idag med underlag i en väl underbyggd faktabank.

Den artificiella konstruerade verkligheten utnyttjas idag av maktapparaten politiskt för att få befolkningar till underkastelse. Påverkan sker i första hand via massmedia visuellt och via kommunikation med elektronik genom smarta telefoner och sociala media.

En mindre känd och hemlighållen teknik används via de smarta elmätarna som alla abonnenter från elbolagen utrustats med de senaste åren. Säkerhetstjänster i hela världen har de senaste decennierna forskat i vilka möjligheter det finns att kontrollera och påverka mänsklig tankeverksamhet. Det mest kända systemet är Mkultra som använts av CIA sedan 1950-talet. (Mk=mind key). Mkultra är i sin grundkonstruktion en metod att med påverkan via magnetfält kombinerat med psykologiska incitament och droger framkalla önskade sinnestillstånd.

Vad som hänt nu är att principen bakom Mkultra används i masskontroll av hela befolkningar i utvecklade länder genom att man sänder påverkanssignaler genom växelströmssystemen hos konsumenter. Signalen från en ISP går via elmätaren och är som oftast synkroniserad till de smarttelefoner som finns i närheten. Den är väldigt svag och påverkar på så lång sikt att de som drabbas aldrig ska kunna härleda den till sitt eget elsystem. Signalen följer elnätet i hemmet och finns alltså i alla utrymmen dit nätet är kopplat. En elektrisk ledare kan distribuera flera signaler parallellt. Genom att folk lämnat ut så mycket personliga uppgifter genom sociala media under årens lopp kan signaler formas efter ett personligt mönster, man kan alltså läsa in kognitiva mönster hos dem som finns i närheten av elmätaren. Direkt datasamling har skett sedan före 2007 i databaser som i väst finns hos Google, Facebook och andra sociala media. Stormakters dataföretag i öst har givetvis sina motsvarande system som i sinom tid skulle komma att bilda ett världsomspännande nät.

Det går till på följande sätt. Ett önskat mönster initieras via massmedia, fortplantas via sociala media där det förstärks för att sedan säkras i medvetandet hos folk via dissonans-signalen i smartmätarna. Det är nämligen detta det går ut på, en dissonant signal skapar osäkerhet inför beslut hos enskilda så att en toppstyrd lydnadskultur kan uppstå. På natten kan man exempelvis påverka den lågfrekventa djupsömnen som då störs ut. Under djupsömnen löser hjärnan problem som man inte haft tid med att reglera under den vakna tiden, fungerar inte detta så skjuter man bara problemen framför sej. Vid ett sådant sinnestillstånd har makten de perfekta orderföljarna i lämmeltåget mot förintelsen. Makthavare har känt till sådant här under lång tid, därför har det också funnits en stor marknad för energibolag där man ofta betalt överpriser för kommande politiska påverkansmöjligheter. Svenska Vattenfall är ett typexempel med Nuonaffären för ett antal år sedan.

På den politiska nivå där man tagit dessa beslut om påverkan finns idag grupper som vill avveckla detta diktatoriska monster innan folk kommer på hur det hela fungerar, de har förstått att slutet för det gamla systemet är nära. De vågar tydligen heller inte öppet distribuera ett filter som skulle rensa bort oönskade signaler då elbolagens styrelser skulle riskera att komma göras ansvariga med jättelika skadestånd som följd. Desperationen och huvudlösa beslut hos de systemtrogna är samtidigt deras kännemärke och genom detta avslöjar de sej så det är bara att se tiden an.

Electric Universe

Max Planck

Viktor Schauberger 

Mkultra    Mkultra 2    Mkultra 3

Google&CIA

Sociala media och CIA

Svenska regeringen och Nuonaffären 2009

Den Nya Kakistokratin – ett framtidsscenario

Mr_Burns

 

Kryptovalutor kan i grunden ha skapats av artificiell intelligens AI. Ingen har kunnat bindas vid själva programmeringen men enligt programmeraren och lingvisten Clif High är det en person och inte flera som skrivit manualen och presentationen av blockkedjesystemet som blev officiell 2009. Kryptovalutor bygger i sin tur på detta geniala system som kan implementeras i byråkrati och handelssystem för en helt neutral decentralisering. Kontrakt och avtal kan då länkas till datablock som ekonomiska transaktioner och med den juridik som ingår i transaktionen. Blockkedjan och BTC bitcoin som var den ursprungliga kryptovalutan har som officiell uppghovsman någon med det fiktiva namnet Satoshi Nakamoto. Idag finns cirka 2500 kryptovalutor i ett ständigt ökande antal och siffran 40000 har nämnts. Företag kommer alltså att binda sina produkter och aktiekapital till detta decentraliserade system. Detta är ett måste eftersom en galopperande finansmarknad uppbyggd på alltför innovativ teknik körts i botten av giriga miljardärsaspiranter som saknar förmåga att styra utvecklingen.

Valutamarknaden och börser världen över lever ett eget liv i en expanderande spiral som sedan länge har vuxit ifrån den verklighet som majoriteten upplever. Valutor världen över befinner sej i en hyperinflatorisk cykel som inte i egentlig mening påverkar dagliga konsumtionsvaror utan bara investeringsobjekt som konst och antikviteter. Detta visar på att den destruktiva processen i hanteringen nu nått topparna i näringsliv och höginkomsttagare. När marknader i princip idag styrs av högfrekvenshandel och inte centralbanker så innebär detta också ett paradigmskifte som nu inte går att stoppa. Derivatmarknaden skulle redan upplevt en rejäl åtstramning vid kraschen 2008 men istället bäddades det ruttna kasinosystemet som bygger på förluster ner i återförsäkringar. Förlusterna fick sedan börja sin golgatavandring runt planetens ekonomiska system och detta pågår ännu. Inte ens huvudorganet IMF kunde längre hindra det som håller på att ske då till exempel varenda europeisk bank gick i konkurs vid denna krasch enligt ett uttalande av fd grekiske finansministern för inte så länge sedan.

Skiftet blir en hyfsad mjuklandning med några hårda stötar där handel via kryptos kommer att spela en avgörande roll. Decentraliserade kryptovalutor kan också bryta ner derivatmarknaden via en mera korrekt företagsvärdering i blockkedjesystemet. Ett helt nytt system håller alltså på att skapas men man måste samtidigt hålla undan från en allomfattande central makt styrd av datorer där en dystopisk framtid kan ta över. Ett nytt centralstyrt finanssystem där flera AI arbetar parallellt kan komma att utvecklas enligt följande schema.

Fas 1. Av ren självbevarelsedrift skapar regeringar statligt styrda digitala valutor för skattebetalningar. Alltså nya centralstyrda system där folks kapital hela tiden kanaliseras uppåt. Kontanter försvinner och plötsligt kan vi åter befinna oss i ett system där man skapar pengar ur intet och all kritik kan tystas med en uteslutning från syste. met som ju är inställd på vinstmaximering.

Fas 2. Makten inför ett personligt chip för transaktioner. Oregistrearde kryptovalutor görs ”olagliga”, men genom att chippa sej kan man få ut sitt kapital, efter skatteavdrag. Många nya miljonärer finns bland dem som tidigt hoppade på BTC-karusellen.

Fas 3. Chippet registrerar DNA- och spårar upp alla ”early adapters” dvs innovativa självständiga människor som tidigt fattade den nya tekniken. Många kommer inte att kunna säga nej till chippet just på grund av den ekonomiska boom som BTC fört med sej. De blir den nya ekonomiska ”eliten” som ska styra planeten, nu under AI-kontroll. Oavsett hur detta sker är det ändå dags att den gamla socialt inavlade kakistrokratin byts ut.

Ett fåtal kommer att tacka nej, både till chippet och sin förmögenhet. Denna grupp kommer att vara de fria människorna, resten återgår in i det toppstyrda systemet byggt på ekonomiskt slaveri. Alla som inte ens märkt av att det varit ett paradigmskift fortsätter som konsumister – så länge det varar. Det finns ju dom som inte vill eller orkar tänka själva utan överlåter det åt andra. I en rättvis värld har även dessa en plats. Samma gäller de grupper som aldrig anammat varken det gamla ekonomiska öppna slaveriet eller hoppat på det nuvarande kontrollsystemet. Vi har själva skapat AI via internet eftersom den imiterar humant beteende och allt som sker där har under det senaste decenniet registrerats och bearbetats. Alla blogginlägg, konversationer, filmer, föredrag, likes, bilder…..Google och sociala media som Facebook och Twitter har varit det underliggande verktyget för datainsamlingen och har finansierats via det militärindustriella komplexet. AI är kommersiellt inriktad och skapar ökad handel via effektivare betalningar, transaktioner och transporter under en Ny Världsordning men den nya ordningen kommer bara att bli sådan som vi gör den till eftersom den är skapad med den gamla världens krackelerande måttstock med krig som motor.

Orsaken till detta är följande. AI kommer alltid att vara steget efter den riktiga människan-AI saknar förmågan att skapa, den kan enbart imitera. Vi lever ett hologram som vi är del av, där vårt medvetande styr vad vi upplever. Således beror det på individens egna förmågor på hur man kan tolka det som händer. En fri individ kan tolka och placera sej själv i en större helhet, samtidigt som den stora massan fortfarande är inskolad via penningsystemet, religioner, historia och dagens massmedia för att uppfatta en styrd verklighet. Den verkligheten håller nu på att nedmonteras i en rasande takt. Vi är nu inne i en ny epok där alla håller på att lära om.

2007 sentient world future

Clif High

AI – Decentralised Economy Ben Goerzel

Nexus Magazine 2012  SatelliteDNA

Kevin Shipp, CIA-avhoppare. CFR (Council of Foreign Relations) har styrt världen under 100 år. CFR var med och skapade västvärldens hemliga polis CIA 1947 som då blev en bra motpol till Sovjets KGB. Komplexet CIA-KGB med många andra liknande organ har under det senaste halvseklet varit maktens absoluta redskap för att styra över mänskligheten.