Neutronens filosofi

rodin
Den grekiska naturfilosofin före Sokrates innehåller två väsentliga element som fortfarande borde finnas med i ämnet naturvetenskap; iakttagelser och antaganden.
Chadwicks upptäckt av neutronen 1932 gav en lösning till hur komplexet med protonen och elektronen kunde vara sammanfogat. Neutronen fick ta plats vid sidan av protonen i atomkärnan som en partikel eftersom den energimässigt hade nästan samma storlek. Nu är ju neutronen ingen partikel i och för sej, det är en förklaringsmodell och saknar partikelegenskaper eftersom den inte nämnvärt reagerar med materia utan bara kan påvisas via indirekta teoretiska försök. Wikipedia håller fortfarande med den vedertagna modellen för neutronen från 1930-talet http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutron
Niels Bohr och hans efterträdare blandade ihop fotonen och elektronen när den nuvarande allmänt accepterade atommodellen skapades. I hans modell byggs alla grundämnen upp av väteatomen, med protoner i centrum och elektroner i orbitaler runt denna kärna. Denna teori har visat sej vara ofullständig och har under de senaste 80 åren ställt till det för mycket av seriös forskning om atomen. http://www.milesmathis.com/bohr2.pdf
Miles Williams Mathis atomdiagram byggs istället upp av alfapartiklar, He-2, i olika kombinationer som skapar och skapas av underliggande laddningsfält. Dessa laddningsfält omsätts i protonerna som är basen till alfapartiklarna, där upphör likheten till Bohrs atommodell. Mathis ger samtidigt en enkel naturvetenskaplig modell till hur energi omsätts i materia och hur den hålls ihop som väl överensstämmer med bekräftade iakttagelser genom tiderna.
Han har också, punkt för punkt, under det senaste decenniet verifierat sina antaganden matematiskt och experimentellt. I hans modell är elektronen enbart en spinnkombination bland alla andra som kontinuerligt omsätts i protonen. Elektronens volym har under lång tid kunnat bestämmas till att vara en 1836-del av protonens. Han vidareutvecklar detta genom att också ge den spinnande fotonen en teoretisk massa och därmed storlek och som via staplade spinn bygger upp ett kvantifierat fält av laddningar. Detta system bygger upp hans laddningsfält från grunden med direkta matematiska och mekaniska samband utan virtuella partiklar eller andra besynnerliga företeelser.
Eftersom vi inte kan iaktta neutronen direkt hamnar denna i förklaringsmodeller mera på det filosofiska planet. Neutronen är något som alltså inte existerar direkt i materiellt hänseende. Den saknar rigiditet i motsats till protonen i och med att dess speciella spinnkombination. Ett antagande blir ju då att neutronen består av allt det som inte innesluts i protoner i en atom. Det vill säga de spinn som inte formar protonen. Materia består ju av elektriska potential, en egenskap som neutronen saknar.
I Mathis roterande komplex av alfapartiklar i olika kombinationer är ”tomrummet” mellan protonerna det som ger neutronens energi och egenskaper. I hans modell fungerar också neutronen som en gränsdragare i atomens materiella laddningsfält som skapas av protoner. Utåt avgränsas neutronspinnen av alfapartikelns skal samtidigt som alla spinn kontinuerligt omsätts i neutronen och protonen. Detta ger per automatik förklaringen till hur vissa isotoper läcker radioaktivitet, summan av neutronspinn blir helt enkelt för stor för att kunna bindas upp av spinnens cirkulation inne i alfapartikeln. http://sv.wikipedia.org/wiki/Isotop Neutronens spinn ger också tillsammans med de subatomära protonspinnen den totala summan av energin i materia. Dessa sammanlagda spinn under protonnivån innehåller alltså den energi som kan extraheras via metoder som Thomas Bearden, Nikola Tesla, Eric Dollard och många andra visar oss i dokumentation och experiment med fri energi. http://www.peswiki.com
Den kritik som man på internet kunde hitta mot Miles Mathis teorier har undan för undan försvunnit. Fortfarande finns det tysta förstenade etablissemanget. De som verkligen inte vill se och veta och är slaviskt bundna till och ekonomiskt beroende av de normer och förordningar som tillhandahålls av så kallad etablerad och allmänt vedertagen vetenskap. De är ju också fullständigt fria att tro på vad de erbjuds. Under tiden kan de som ger sej tid att förstå Miles Mathis förklaringsmodell driva vetenskapen vidare utanför dessa dogmer. Det intressanta med nya modeller är att de förklarar och rättar till gamla missförstånd och oklarheter. Att sedan kunna koppla samman en ny modell med pågående forskning öppnar oanade möjligheter till att skapa en framtid och en spetsforskning med helt nya, spännande dimensioner. http://www.milesmathis.com

Tomma tunnor skramla mest

tunnor
Infiltratörssystemet och planterade bevis kommer att rasera det svenska domstolsväsendets trovärdighet. Om nu den nyligen tills vidare frigivne AN i den så ”jättelika kokainrättegången” inte är 2009 års kontaktidentitet Paul Pott så vem är då 2010 års Paul Pott? AN satt ju frihetsberövad i Sverige. Med positioner som haltar med 300 km ute på havet var väl inte 2009 års försök till leverans heller någon hit. En affär av denna dignitet förutsätter också nog att man till exempel byter identiteter för kommunikation från ett år till ett annat. Att en organisation året efter det påstådda och misslyckade försöksbrottet använder samma identitet en gång till är väl knappast sannolikt. Detta var ju frågan om en ny leverantör och alltså en ny organisation. Hur kunde 9 kg av 2010 års leverans hamna i Mauritz båt Gloria i Göteborg året före? Dessa 9 kg som nu ligger som grund för åtalet?
Det finns inga samband 2010 till påstådde huvudmannen Falk och någon leverans av kokain från okänd avsändare som skulle transporteras till okänd mottagare med hjälp av Mauritz A ombord på Solero. Alltså samma typ av operation som 2009 där allt tyder på en brottsprovokation. 2010 hade man i alla fall fått koll på positionerna för ett överlämnande på Karibiska havet som är 9 gånger så stort som Östersjön. Om nu även 2010 års transport visar sej vara en brottsprovokation för att via Mauritz A och en lokal infiltratör sätta dit huvudmannen Falk, var står åtalet då? Det borde ju rimligen leda till att åtalen läggs ned, allt är ju då en skenrättegång iscensatt av rikskrim och åklagarna. Bevisföringens utveckling efter tingsrättshaveriet har hittills bestått av åklagarna blivit en kvintett som nu tydligen ska framföra en unison vals inför hovrätten. Mycket Göbbels och lite verkstad. Dom hoppas väl att om man upprepar något ofta och av många i myndighetsställning så blir det till slut sant.
Mera rättsprocesser väntar då. Pappersexcercis med utredningar och advokater. Alternativet är ju att de åtalade döms på befintliga indicier och utan bevis och då tar kriminalvården över. En plats på en högsäkerhetsanstalt går väl på ett antal tusenlappar per dygn. Skattebetalare får en nota oavsett.
Infiltrationssystemet skadar rättsystemets legitimitet, klantiga sådana är katastrofala. Gränsen mellan vad som är kriminellt eller inte suddas ut och det gynnar brottslighet. Systemet skapar oändliga utredningar som fungerar som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för annars sysslolösa pappersvändare. Sedan kan de stå och hålla tal och dela ut medaljer till varandra. Utöver detta har åklagaren bara rätt att driva ett mål om denne tror att det finns en chans till fällande dom. Åklagaren Bergstrand & Co borde lära sej att veta hut eftersom material som inte också delges den åtalade inte får användas i ett åtal enligt svensk lag. Nu när Kling&Klang trampat in på den internationella brottsarenan med buller och bång så lär detta inte passera obemärkt.
Var någonstans i beskrivningen av det moderna samhällets utveckling och ökande välstånd står det att det finns ett samband till ökande kriminalitet? Verkligheten visar ju på motsatsen. Sedan kan byråkrater samla på statistik om fortkörning och olagligt urinerande på allmän plats tills de storknar. Den ”ökande kriminaliteten” beror mest på att man kapar marginaler och toleranser genom att propagera för och införa ett fascistiskt tankemönster.
Jurister i statsförvaltningen drar sitt strå till stacken genom att godkänna lagar som skapar brott av helt normala företeelser i samhället, nämligen att folk tycker olika. Då kallar man det för ett hatbrott fast hat drabbar ju egentligen bara den som hatar. Fysiska attacker på en person omfattas ju redan av brottsbalken, och en överbeskyddande stat innebär per automatik i förlängningen fascism.
En rättegång som den pågående om påstådd svensk kokainsmuggling som skett på andra sidan jorden bevakas inte nämnvärt av svensk press utom då någon myndighet så påbjuder. Kritiken mot infiltratörssystemet lyser med sin frånvaro, med få undantag. http://www.dagensjuridik.se/2013/06/nils-eric-schultz-en-polischef-fran-vitryssland-var-den-ende-som-sympatiserade-med-sverige
Den svenska journalistkåren verkar nöja sej med att stå på alla fyra och idissla på den dynga som myndiheterna pumpar in och som anses vara politiskt korrekt. Det enda jättelika i kokainmålet är det samlade utredningsmaterialet som tydligen utgår från den naiva hypotesen att svenska myndigheter nu har ett världsomfattande arbetsområde. All heder åt de journalister som bevakar ärendet oberoende av vad respektive myndighet tycker. http://www.magasinetparagraf.se/rattssakerhet/knarkbaronens-organisation http://www.magasinetparagraf.se/bilden/dags-att-satta-ner-foten